Activitats

Contes de Reis

Institut de Cultura de Barcelona
Jornada de Portes Obertes de les Carroses de la Cavalcada.
Palau de la Metalùrgia. Montjuïc. 4 de gener de 2005
De 11:00 a 20:00

Narració de contes de Reis i altres manifestacions artístiques en col·laboració amb diferents associacions.
8 hores de narració
25 participants

ASSOCIACIONS

Associació de Narradores i Narradors
narració oral

Etane www.pangea.org/etane
Àfrica negra i ensenyament

Ibn Batuta www.ascib.net
Marroc, Magreb i inserció immigrants

La Formiga www.laformiga.org
Xina, inserció d’immigrants i contacte de cultures (Xinalona)

COL·LABORACIONS

Etane. Edmundo Sepa.
a) Aportació d’alguns narradors amb contes dels seus paisos.
b) Representació un costum de Guinea: la ofrena a la nova mare.
Quan neix un infant, la mare i el pare seuen a casa seva amb el nen i els veins van a casa d’ells de forma ritual, amb unes dances i cançons, i els ofereixen regals, normalments productes de la terra, aliments, roba, etc. per tal que la mare pugui dedicar-se a la cura del nen almenys durant mig any, i no hagi d’anar a treballar, deixant la criatura sola.
La seva correspondència amb l’adoració del Reis Mags (i els pastors) fan especialment adient mostrar-la durant aquest dies a les families que visitin les carrosses. És una bona forma de veure’ns iguals i diferents alhora, i de crear vincles d’enteniment.
Edmundo Sepa anirà explicant al públic tots els passos. El públic pot intervenir corejant les tornades i fins i tot afegint-se al ball i a l’ofrena.

Ibn Batuta. Bel Kasam
Aportació de dos narradors amb contes dels seus paisos, en la cerimònia del te.

La Formiga. Hang Xia
Aportació de tres infants de l’associació narrant contes xinesos.
Mostra i cançó sobre l’horoscop xinès feta per nens.

NARRACIÓ: FORMA I ENTORN

a) Narració de contes de Reis i Nadal (amb exclusió de Santa Claus, Papà Noel i arbre de Nadal), d’acord amb la recerca de repertori. En cicles o tandes de narració. En la carrossa de l’estel (colocada a l’entrada del recorregut de visita).
b) Narració de contes en idioma d’orígen per part dels narradors col·laboradors de les associacions de persones inmigrants, traduïdes al llenguatje oral del país per part dels narradors participants. En la carrossa de l’estel
c) Intervencions exclusives de mostres de les cultures de les associacions col·laboradores. En la carrossa de l’estel.
Aquestes mostres cal considerarles un apropament entre cultures adients a la festa, no un espectacle.

Espai d’acolliment o chill-out en un racó del Palau per a totes les persones participants. Café, begudes… (i refrigeri si és possible), per tal de coordinar i compartir les activitats in situ. (ubicada en la part posterior de la carrossa de l’estel).